Privacy Policy

Cookies Privacy Notice

Supreme Company Limited (the “Company”) would need to use cookies in various functions of the website in order to ensure your convenience during the use of this website. Therefore, the Company would like to inform you of this Cookies Privacy Notice (the “Notice”) under which the Company commits to use cookies only as necessary and to implement the appropriate information security under the related laws during the use of these cookies. The Company will not share cookies with any third party, except in the case of the third-party cookies as defined. Once you visit this website, the Company will assume you agree and acknowledge this Notice. The Company reserves the right to amend this Notice from time to time and shall notify you of those amendments on this website.

Types and Purposes of Cookies

For this website, the Company uses 4 types of cookies with different purposes as follows:

  1. Strictly Necessary Cookies, cookies that are critical for the operation of the website, in particular, critical to secure the smooth and safe service provided to you;
  2. Analytics Cookies, cookies that are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
  3. Targeting Cookies, third-party cookies with the function of recording your behavior on the website and recommending the Company’s project that you may be interested in.

Except for the Strictly Necessary Cookies, the Company will only use other types of cookies upon the obtainment of the specific consent from you.

Data subject’s right

The Company acknowledges and respects your statutory right as the data subject under the relevant laws, in particular the right to withdraw the given consent. Also, you can also clear the cache and all the cookies on your browser at your convenience. If you have any questions, please get in touch with us at info@supremethailand.com or Tel +66 2679-8130-6 (Office hours: Monday – Friday 8.00 AM – 5.00 PM).


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันการใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็นและรับประกันมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัท

บริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งาน
  2. Analytics Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไร คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าชม อัตราตีกลับ แหล่งที่มาของการเข้าชม ฯลฯ
  3. Targeting Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล info@supremethailand.com หรือโทร +66 26798130-6 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.)

Close

General Inquiries